Tarieven & Vergoedingen

Kennismakingsconsult gratis
Acupunctuur consult     € 60,-

Pakketten 8 behandelingen (duur 4 weken):
* Begeleiding Stoppen met roken    € 250,-
* Begeleiding Gewichtsverlies    € 250,-

U wordt verzocht dit bedrag contant of met de pin te voldoen. U krijgt na betaling de factuur die u zelf kunt indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden krijgt u deze kosten geheel of deels vergoed.

Deze kosten gaan NIET van uw Eigen Risico af.

Als lid van de beroepsorganisatie Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur NVA, sta ik ingeschreven bij zorgverzekeraars. U kunt een vergoeding voor de behandeling(en) ontvangen van de zorgverzekeraar, mits u aanvullend verzekerd bent. De hoogte van de vergoeding is verschillend per zorgverzekeraar en afhankelijk van het pakket van uw aanvullende verzekering. Wilt u weten hoeveel u vergoed krijgt kijk dan op https://www.zorgverzekeringwijzer.nl

U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts, u kunt direct een afspraak maken bij Jiefang.

Consulten kunnen tot 24 uur vantevoren kosteloos geannuleerd worden, hierna wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Uw privacy:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelde therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Als uw behandelde therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraars gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling en declaratienummer
 • de korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld: behandeling acupunctuur met datum
 • de kosten van het consult

AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) in heel Europa van toepassing. In Nederland wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Deze nieuwe Privacy wetgeving bepaalt dat u recht hebt op te weten hoe met uw persoonlijke informatie wordt omgaan. Praktijk Jiěfàng informeert u hierover in de Privacyverklaring en de algemene voorwaarden.